Verkoopvoorwaarden

 • De eigenaar en beheerder van deze website is Exit International. De termen ‘u’ en ‘uw’ hieronder verwijzen naar alle klanten, bezoekers en andere gebruikers van deze website.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 • U erkent dat de informatie op deze website van algemene aard is en alleen als referentiemateriaal wordt verstrekt. De informatie is geen specifiek advies.
 • U verklaart dat u ouder bent dan 50 jaar OF een geldige andere reden hebt om deze informatie te willen lezen.
 • U verklaart wilsbekwaam te zijn.
 • U verklaart dat u uw echte, niet gefingeerde naam en identiteit gebruikt om deze aankoop te doen. Er kan u om een foto-ID worden gevraagd.
 • U verklaart dat de aankoop van dit boek geen toegang geeft tot de forums en de updates.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

 • Alle prijzen zijn in euro’s.
 • Als een titel binnen Europa wordt verzonden, is de prijs (inclusief eventuele leverings- en orderkosten) exclusief btw.
 • Zorg ervoor dat het afleveradres en de naam van de ontvanger voor uw bestelling juist en volledig zijn, aangezien we niet in staat zijn om deze informatie te wijzigen nadat de bestelling is geplaatst. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele onvolledige bestellingen als gevolg van door u verstrekte onjuiste informatie.
 • U dient ons binnen 4 weken na de verzenddatum op de hoogte te stellen -zoals benoemd in uw account- als u nog geen titel hebt ontvangen. Na dit tijdstip wordt geen restitutie verleend voor niet-geleverde bestellingen.
 • De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden, typografische of bibliografische fouten bevatten. Wij sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit, ongeacht de oorzaak, inclusief  onnauwkeurigheden of fouten, voor zover toegestaan ​​door de wet.
 • Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of gebruiksrecht van een handelsmerk of een deel van een handelsmerk dat wordt getoond op deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Exit International of een derde-eigenaar.
 • Door bij ons te kopen gaat u ermee akkoord dat al deze goederen alleen voor privégebruik zijn.

Restitutiebeleid voor het Handboek De Vredige Pil

 • Het handboek De Vredige Pil kan alleen worden geretourneerd met terugbetaling als het pakket ongeopend is en het boek ongebruikt is.
 • Als een boek ten onrechte is gekocht (bijvoorbeeld omdat de koper niet wilsbekwaam is), wordt een deel van de kosten terugbetaald onder aftrek van de behandelings- en verwerkingskosten.
 • Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de Nederlandse wetgeving en u houdt zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken en aan rechtbanken die hoger beroep kunnen instellen bij die rechtbanken.
 • Exit International behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen door de wijzigingen in deze algemene voorwaarden op de op de website te plaatsen
 • Vrijwaring: U gaat ermee akkoord om Exit International USA en zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle claims, acties, eisen, schade, kosten, aansprakelijkheden, verliezen en uitgaven, schadeloos te stellen en te houden (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit uw gebruik van de website.

GARANTIEDISCLAIMER; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 • A. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE UITSLUITEND VOOR EIGEN RISICO IS. NOCH EXIT INTERNATIONAL USA, NOCH ENIGE VAN HAAR MEDEWERKERS, AGENTEN, CONTENT-LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS VAN DERDEN GARANDEREN DAT DE WEBSITE FOUTLOOS IS; NOCH GEVEN ZIJ ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN BEHAALD DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE, DIENSTVERLENING OF HANDELWIJZEN DIE WORDEN VERMELD OP DE WEBSITE.
 • B. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET: (1) ALLE VOORWAARDEN, TOEZEGGINGEN, GARANTIES, RECHTEN, VERHAALMOGELIJKHEDEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN ANDERE DOOR HET STATUUT AANGEPAST OF GEMEENSCHAPPELIJKE RECHT GEÏMPLICEERDE VOORWAARDEN ZIJN UITGESLOTEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; EN (2) DE WEBSITE WORDT GEPUBLICEERD “ZOALS HET IS”, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BOVENDIEN ZIJN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.
 • C. ONDERWORPEN AAN PARAGRAAF D HIERONDER, ZAL IN GEEN GEVAL EXIT INTERNATIONALE VS OF ENIG PERSOON OF ENTITEIT DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF DISTRIBUEREN VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD DAARIN OPGENOMEN, AANSPRAKELIJK ZIJN TEGEN U, HETZIJ IN CONTRACT, IN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF VOOR ZIJN EIGEN NALATIGHEID) OF ONDER ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE (MET INBEGRIP VAN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID), VOOR WINSTVERLIES, BEDRIJFSVERLIES, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN ONTVANGSTEN, VERLIES VAN KLANTEN, VERLIES VAN KAPITAAL, VERLIES VAN OF SCHADE AAN REPUTATIE, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN OF VOORDELEN, DE KOSTEN VAN HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, CONSEQUENTIËLE OF SOORTGELIJKE SCHADE. U ERKENT HIERBIJ DAT DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE INHOUD OP DEZE SITE.

PRIVACYBELEID

 • Het gebruik van persoonlijke informatie die u aan Exit International USA via deze website verstrekt, wordt bepaald door het Privacybeleid van Exit International USA. We respecteren uw privacy. Daarom delen of verkopen we nooit uw persoonlijke gegevens met derden. Alle informatie die via deze site wordt verzameld, is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor de transactie en om u op de hoogte te houden van Exit-nieuws rond activiteiten van de organisatie. Uw persoonlijke gegevens worden beveiligd via SSL (Secure Socket Layer) -technologie. Hier de compleete Privacybeleid van Exit International USA

VERZENDING EN BEZORGING

Handboek De Vredige Pil wordt verzonden per reguliere post in Nederland of Duitsland. Verzending kan tot 28 dagen na de bestelling duren.